Kosztorysowanie

Oferujemy fachową pomoc przy sporządzaniu wszelkiego rodzaju kosztorysów oraz wycen prac budowlanych związanych z planowaną inwestycją. Wykorzystujemy aktualne informacje dotyczące cen materiałów i robocizny.

CZYM JEST I DO CZEGO SŁUŻY KOSZTORYS?

 

KOSZTORYS – jest to dokument określający kalkulację ceny sporządzoną wg ustalonych metod w oparciu o przedmiar lub obmiar robót.

Po pierwsze umożliwia zaoszczędzenie sporej sumy – nawet do kilkunastu procent kosztów przyszłej budowy.

Po drugie pozwala określić koszt wykonania poszczególnych etapów budowy (lub remontu), a także koszt wykonania różnych elementów składowych (fundamenty, ściany, stropy, dach, tynki itp.), co ma kapitalne znaczenie przy wprowadzaniu przez inwestora zmian w trakcie prowadzenia prac. Praktyka budowlana pokazuje, że nawet na dobrze przygotowanej budowie trudno jest uniknąć wprowadzania modyfikacji w stosunku do pierwotnej dokumentacji.

Po trzecie kosztorys umożliwia przeanalizowanie skutków finansowych różnych wariantów rozwiązań budowlanych, praktycznie na każdym etapie budowy.

 • PRZEDMIAR ROBÓT– zestawienie przewidywanych do wykonania robót sporządzone wg technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych wraz ze wskazaniem podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót (nr katalogu, tablicy, kolumny) lub wraz ze szczegółowym ich opisem obejmującym wyszczególnienie i opis czynności składowych. Sporządzany jest przed wykonaniem robót na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
 • OBMIAR ROBÓT– zestawienie robót wg opisu j.w. lecz sporządzone po wykonaniu robót wg pomiarów z natury.
 • KOSZTORYS– jest to dokument określający kalkulację ceny sporządzoną wg ustalonych metod w oparciu o przedmiar lub obmiar robót.
 • KOSZTORYS INWESTORSKI– jest przygotowywany na zlecenie Inwestora w oparciu o przedmiar robót i stanowi kalkulację szacunkową kosztów wykonania robót. Jest pomocny przy zlecaniu robót dla zabezpieczenia niezbędnych środków na wykonanie robót oraz do celów porównawczych.
 • KOSZTORYS OFERTOWY– stanowi kalkulację do ustalania ceny oferty np. na bazie przedmiaru dostarczonego przez Zamawiającego. Jest sporządzany przez Wykonawcę robót przy składaniu ofert.
 • KOSZTORYS ZAMIENNY– może stanowić podstawę dla ustalenia zmiany ceny określonej w umowie i jest przygotowany przez Wykonawcę robót z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilości robót.
 • KOSZTORYS POWYKONAWCZY– stanowi kalkulację dla ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty i jest sporządzany przez Wykonawcę po wykonaniu robót.
 • HARMONOGRAM– potrzebny jest inwestorowi, bo umożliwia kontrolę postępu prac i rozliczanie wykonawcy z realizacji umowy. Pozwala na planowanie wydatków. Z kosztorysu wiemy ile, a z harmonogramu kiedy za poszczególne prace trzeba zapłacić. Umożliwia też planowanie dostaw materiałów niezależnie, czy materiały zamawia wykonawca, czy inwestor. W harmonogramie umieszczone są wszystkie prace w kolejności ich wykonania. W sposób graficzny zaznacza się termin rozpoczęcia i czas ich trwania. Przedmiar (ilość) robót oraz liczbę godzin potrzebną do ich wykonania przyjmuje się z kosztorysu. Harmonogram wykonywany jest przy założeniu określonej liczby robotników, od tego bowiem zależy czas wykonania poszczególnych prac.

Projekty technologiczne

Oferujemy opracowanie projektów technologicznych dla:

 • gastronomia – kawiarnie, restauracje, domy weselne, stołówki, kuchnie, gastronomia
 • obiekty użyteczności publicznej – sklepy, apteki, salony fryzjerskie, solaria, salony odnowy, masażu, kosmetyczne,
 • zakłady przemysłowe – zakłady produkcyjne, metalowe, motoryzacyjne, budowlane, drukarnie,  przetwórstwa spożywczego, chemicznego, specjalistycznego itp.
 • służby zdrowia –  gabinety ZOZ, NZOZ, kliniki itp.

Projekt technologiczny jako pierwszy etap całego procesu projektowego zawiera:

 • Szczegółowy przebieg całego procesu technologicznego.
 • Przeznaczenie i położenie poszczególnych pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi normami.
 • Dobór urządzeń i maszyn niezbędnych do realizacji danej inwestycji.
 • Zapotrzebowanie na poszczególne czynniki energetyczne.
 • Wytyczne stanowiące podstawę do projektowania dla pozostałych branż projektowych.
 • Ocenę potencjalnych zagrożeń wraz z opracowaniem wytycznych zapobiegających.
 • Uzgodnienia branżowe rzeczoznawców.

Projekty technologiczne opracowywane są zgodnie z:

 • potrzebami inwestora.
 • obowiązującymi wymogami przepisów sanepid, bhp, ppoż.

Uzyskujemy w razie potrzeby odstępstwa dotyczące m.in. wysokości pomieszczeń, poziomu posadzki względem terenu otaczającego, pracy w pomieszczeniach o niedostatecznym oświetleniu światłem naturalnym itp.

Powrót
ScrollToTop